Strážce zahrady

Integrace dětí v naší škole

Celý školní rok 2011/2012 znamenal pro děti ze Sluníčkové třídy úplně nový začátek. Jednak proto, že se ve třídě potkaly naprosto nové děti, které zatím do mateřské školy nechodily a přišly doslova z maminčiny náruče ve třech letech. A také proto, že se zcela poprvé v 6. mateřské škole zrealizoval integrační proces.

ELIŠKA SVOBODOVÁ

Do Sluníčkové třídy nastoupila holčička Eliška (příběh Elišky) s dětskou mozkovou obrnou, pohybující se ve speciálním chodítku, lezením po zemi nebo za pomoci dospělého, vedením za ruce. Do integrace se zapojila celá mateřská škola, včetně provozních zaměstnanců, ostatních učitelek i dětí z jiných tříd. Nejvíce se však dotkla samotných dětí, asistenta pedagoga a učitelek ve Sluníčkové třídě. S počínající nejistotou a nezkušeností se celý tým vrhnul do cílené a smysluplné práce, která byla zpočátku velmi náročná, zejména na zajištění volného pohybu ve třídě pro všechny děti, zajištění místa pro cvičení a relaxaci, uspořádání dne a činností, výběru vhodných her a aktivit atd. Promyšlené přípravy a důkladná organizace ze strany učitelek i asistenta pedagoga byly nutné pro zajištění pohody a příjemného prostředí nejen pro Elišku, ale pro celou skupinu dětí.

Touto cílevědomou, záměrnou a plánovitou prací se ve Sluníčkové třídě podařila „velká“ věc – úspěšná integrace. Děti ve skupině jsou navzájem velmi sžité a Elišku berou jako přirozenou součást kolektivu. Naprosto přirozeným způsobem vnímají rozdílné potřeby každého dítěte a berou je s jistotou a samozřejmostí. Eliška se účastní veškerého dění ve školce i mimo školku za doprovodu asistenta pedagoga a s pomocí speciálně upraveného kočárku.

Práce s dítětem s handicapem má svá specifika i úskalí. Ale určitě přináší pocit smysluplnosti a nezbytnosti v dnešním světě. Integrace v 6. mateřské škole je novým začátkem nejenom pro nás, ale i pro ostatní děti, rodiče a další dospělé. Svědčí o tom také spokojenost Elišky a její maminky, ale i ostatních dětí a jejich rodičů.

Od září 2013 probíhá na naší škole akce "Víčka pro Elišku", kterou se snažíme pomoci Elišce v její situaci a  rozšířit tak možnosti její rehabilitační pooperační péče. Víčka sbírají děti, rodiče i kamarádi, ale pomáhají nám i jiné školy a veřejnost. Barevná víčka postupně "proměňujeme" za finanční prostředky, ze kterých je hrazena rehabilitační péče o Elišku a pobyt v centrech, které tuto péči umožňují. Všem, kteří už pomohli, nebo stále pomáhají, patří náš VELKÝ DÍK

Na jaře 2014 jsme Elišce věnovali i naši každoroční akci "Den Země" a kromě pracovních dílen na třídách jsme využily nasbíraná víčka k vytvoření velké mozaiky. I přes proměnlivé počasí se děti rády zapojily a společně vytvořily symbolické poděkování všem, kteří Elišku podporují a provází ji na cestě jejích pokroků.

Rok 2014/2015 byl pro Elišku posledním rokem stráveným společně s námi v mateřské škole. Prožili jsme výlet do centra města Plzně i dobrodružství na statku Moulisových, kde jsme stloukali máslo a jezdili na ponících. Děti nakonec Elišce jako překvapení vyrobily tričko, které jí bude připomínat naši 6.MŠ.

DAVID SLÁDEK

Od září 2015 nastoupil do Sluníčkové třídy nový chlapec, který je sluchově postižený. Během podzimu udělal velké pokroky nejen díky kochleárnímu implantátu, který nosí, ale i díky kolektivu dětí, se kterými se ve školce potkává.

Více se o našem Davídkovi dozvíte zde.

Jak se Davídkovi dařilo v uplynulém roce.

V roce 2016/2017 chodí již druhým rokem do Sluníčkové třídy Davídek Sládek  se sluchovou vadou a k tomu přidruženým i tělesným znevýhodněním.
Po třídě se Davídek pohybuje po čtyřech nebo s dopomocí asistentky Šárky. Ta mu pomáhá nejenom udržet rovnováhu při chůzi, ale i se společně zapojují do běžného režimu mezi ostatní děti.
Do integrace se zapojuje celá mateřská škola, včetně provozních zaměstnanců, ostatních učitelek i dětí z jiných tříd.
Pro vzdělávání Davídka nejčastěji používáme logopedické zrcadlo pro rozvoj řeči, gymnastiku a uvolnění mluvidel, nápodobu; pro rozvoj sluchového vnímání a rozlišování využíváme učebnu a práci s interaktivní tabulí; pro rozvoj aktivní i pasivní slovní zásoby nám slouží pexesa a obrázky ve třídě, postupně vytváříme aktuální obrazový slovník podle chlapcových schopností a dovedností. V příštím školním roce plánujeme zakoupit výukový tablet, který bude Davídkovi pomáhat v jeho rozvoji.
Úzce a podle našeho názoru úspěšně spolupracujeme s Davídkovou rodinou a také s poradenským zařízením zastoupeným paní Bc. Ivanou Mastnou (SPC SP – Speciální pedagogické centrum pro děti se sluchovým postižením)
Celý rok se Davídek zúčastňuje akcí, které pro děti připravujeme. Prožil s námi například výlety
do plzeňské ZOO, které se mu obzvlášť líbily; v převleku za kostlivce si dokonce zatancoval na karnevalovém reji; velký dojem v něm zanechaly návštěvy v divadle Alfa a dokonce si mohl zkusit jezdit na lopedu na našem dopravním hřišti za dozoru Městské policie Plzeň.
Ke konci školního roku začíná aktivně vyhledávat kontakt se svými vrstevníky, začíná se zapojovat
 do hry, projevil zájem o slovní komunikaci s dětmi. Poznává pravidla hry, učí se přijímat názor ostatních a respektovat rozhodnutí svých spolužáků.
Máme radost z pokroků, které Davídek během školního roku zvládl, a rádi bychom touto cestou poděkovali, jak jeho úžasným rodičům, tak i Bc. Ivance Mastné z SPC SP.
Těšíme se na další školní rok, který bude opět plný krásných zážitků.

 O integraci našeho malého Davídka se zajímala i televize ZAK. Můžete se podívat na reportáž z naší Sluníčkové třídy, kam Davídek dochází. Video o nás začíná cca v páté minutě vysílání.

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail