Strážce zahrady

6. mateřská škola Plzeň

6. mateřská škola Plzeň

Naši mateřskou školu najdete v Plzni na Letné a poznáte ji podle fasády s motivem šneka v kombinaci s korunou stromu. Máme čtyři třídy, které navštěvuje celkem 104 dětí. Výchovně-vzdělávací program je zaměřen zejména na ekologii a zdravý životní styl. V interiéru celé školy se můžete setkat s živými zvířaty a také aktivity dětí podněcují k vytváření vztahu k přírodě.

Aktuality a důležitá sdělení:

Zřizovatelem školy je Plzeň, statutární město a zřizovatelské funkce vykonává Rada městského obvodu Plzeň 4

 

Všechny rodiče, děti i veřejnost zveme dne 5.10. na společně strávené odpoledne (začátek od 16:00 hod.) na školní zahradě. Podrobné informace v přehledu akcí a v budově školy.

 

 

Informace pro rodiče dětí s povinností předškolní docházky:
Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2017/2018 se týká dětí, které dosáhly do 31. 8. 2017 věku 5 let.
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Tzn., že dítě ze školského obvodu spádové mateřské školy má při přijímání přednost před dítětem z jiného školského obvodu.
Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2017 pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. září 2017 povinné. Tato povinnost se vztahuje:
- na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů,
- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů,
- na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:
- 4 souvislé hodiny denně,
- ředitel školy stanoví ve školním řádu začátek povinné doby
- každou nepřítomnost dítěte musí jeho zákonný zástupce řádně omluvit (dle pravidel uvedených ve školním řádu).
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku.

Další podrobné informace naleznete ve Školním řádu 6. mateřské školy Plzeň.

Informace o nejbližších akcích naleznete zde.

Informace o projektu společných aktivit se zahraniční školou prostřednictvím eTwinningu naleznete na prostředí twinspace.

  •  Směrnici k vyzvedávání dětí z MŠ naleznete zde.

 

Informace o nejbližších akcích naleznete zde.

  

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail